• ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ
  • ระบุข้อมูลองค์กรและผู้ใช้งาน
  • แนบเอกสาร
  • เสร็จสิ้น
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์ของบริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทในการให้บริการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือธุรกิจ และสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้ลงทุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ ปรับปรุง บำรุงรักษาข้อมูลสนับสนุนภารกิจของธุรกิจต่างๆของลูกค้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยบริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจน บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และทางบริษัทขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผลความเสถียรของระบบไวรัสคอมพิวเตอร์

กลับหน้าหลัก